ARAPÇA DEPOSU Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak saklanması işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Arapça Deposu Eğitim Hizmetleri olarak sorumluluklarımızın bilincinde ve gerekli tüm önlemleri hassasiyetle uygulamaktayız. Bu konudaki tüm bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

A) Veri Sorumlusu:

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca tüm kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Arapça Deposu olarak aşağıda detayları açıklanan kapsamda, titizlikle ve mevzuata uygun şekilde saklanmaktadır.

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan tüm kişisel verileriniz, ilgilendiğiniz ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin tarafınıza iletilmesi ve Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların tarafımızdan yapılması sebebiyle 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz; gerekli görüldüğü takdirde ürün ve hizmetlerimizin, pazarlama süreçlerinin planlanması için, analiz edilerek, profilinize veya taleplerinize uygun ve ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak sizlere öneri ve tanıtımlar sağlanması için kullanılacak ve benzer hizmeti sağlayan üçüncü kişilere paylaşılması amacıyla işlenecektir

C) İşlenen Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş ortaklarımızla, hizmet sağlayıcılarımızla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca, yine aynı kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 D) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri:

Kişisel verileriniz, www.arapcadeposu.com internet sitesinde yer alan Bilgi ve Talep toplama formları aracılığı ile elde edilmektedir.  

Bu formlara Rıza Onay mekanizması ve özet aydınlatma metni eklenmiştir.

 E) Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 F) Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Şirketimiz, ilgili mevzuatlarda ve kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve sürelerde kişisel verileri saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda, işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu konudaki detaylı açıklamaları Arapça Deposu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası dosyamızda bulabilirsiniz.

Tasarım ve Uygulama © HETA WEB. Tüm Hakları Saklıdır.